Klauzula informacyjna RODO:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest CeCert Sp. z o.o. (dalej CeCert), z siedzibą ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania opracowania usługi na certyfikację systemu wskazanego w niniejszym wniosku.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w ww. celach jest dobrowolna zgoda (art.6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani / Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji ww. celów związanych z wykonaniem usługi CeCert.

CeCert będzie przekazywać Pani / Pana dane osobowe innym odbiorcom o ile obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji usługi, nie dłużej niż 1 rok od Pani / Pana ostatniego kontaktu z CeCert lub do czasu cofnięcia zgody.

Przysługuje Pani / Panu prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
  • Sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • Żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art.17 RODO;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • Przenoszenia dostarczonych danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

Jeżeli uzna Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO ul. Stawki 2, Warszawa)

Dodatkowe informacje lub chęć skorzystania ze swoich praw jest możliwa po kontakcie z nami: iod@cecert.pl, CeCert Sp. z o.o. , ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.